φ(.. )メモシテオコウ eclipse + MALLOC_CHECK_=3でハマったという話

Androidのアプリ開発というのをやってみようと思ってgoogleのサイトからeclipse付きのSDKをダウンロードしてきて動かしたんですが、パッケージエクスプローラのプロジェクト名にある[+]をクリックして展開しようとするとeclipseがこんなエラー*** Error in `/usr/bin/java': free(): invalid pointer: 0x00000000017957d0 ***で全く使えなかったんですが、MALLOC_CHECK_の設定でabortしないようにしたら上手くいきました( ´ー`)フゥー...

普段は.bashrcでMALLOC_CHECK_を3にしてます。

masami@saga:~/Android-dev/eclipse$ echo $MALLOC_CHECK_
3

そして、この環境でeclipseを起動するとabortします/(^o^)\

masami@saga:~/Android-dev/eclipse$ ./eclipse
*** Error in `/usr/bin/java': free(): invalid pointer: 0x00000000017957d0 ***
======= Backtrace: =========
/lib64/libc.so.6[0x3d79075d9f]
/lib64/libc.so.6[0x3d7907da86]
/usr/java/jre1.7.0_45/lib/amd64/server/libjvm.so(+0x80c4d9)[0x7f60bad234d9]
/usr/java/jre1.7.0_45/lib/amd64/server/libjvm.so(+0x6316e3)[0x7f60bab486e3]
/home/masami/Android-dev/eclipse/configuration/org.eclipse.osgi/bundles/226/1/.cp/libswt-pi-gtk-4236.so(Java_org_eclipse_swt_internal_gtk_OS__1g_1data_1input_1stream_1read_1line+0xe7)[0x7f60a928d64d]
[0x7f60b6baecd8]
======= Memory map: ========
00400000-00401000 r-xp 00000000 08:02 538473829             /usr/java/jre1.7.0_45/bin/java
~中略~
3d7e000000-3d7e011000 r-xp 00000000 08:02 1074721773           /usr/lib64/libXext.so.6.4.0

MALLOC_CHECK_を1にしてレポートだけにすると動きますが、[+]をクリックて展開するとError in `/usr/bin/java': free(): invalid pointer:が300個近くでます\(^o^)/

masami@saga:~/Android-dev/eclipse$ MALLOC_CHECK_=1 ./eclipse
*** Error in `/usr/bin/java': free(): invalid pointer: 0x0000000004825120 ***
~中略~
*** Error in `/usr/bin/java': free(): invalid pointer: 0x000000000226de30 ***

こういった(*** Error in `/usr/bin/java': free(): invalid pointer: 0x0000000004825120 ***)なエラーはMALLOC_CHECK_関係なくダメなのかと思ってたんですがそうでもなかったと。。。